เกษตรกรจันทบุรี ให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์ รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยจากสารพิษ(ชมคลิป)
วันที่ 2 พ.ค. 2560 ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี  สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีได้จัดอบรม เกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการเข้ารับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคก่อนการรับรองผ่านมาตรฐาน PGS โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในรุ่นแรกมีเกษตรกรที่เข้าอบรมรวม 24 แปลง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 แปลง / รุ่นที่ 2 ผ่านการรับรอง 10 แปลง จาก 22 แปลง


และในรุ่นนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมรวม 40 แปลง ซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 17 ประการ อาทิ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์หรือเกษตรกรอื่น ๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ในการเข้าใจและการทำและการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มีความเป็นธรรมต่อแรงงานและผู้บริโภค เครื่องมือทำการเกษตรและเครื่องพ่นน้ำหมักชีวภาพต้องไม่ใช้ร่วมกับการใช้สารเคมีทุกชนิด รวมทั้งมีมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีจากสวนข้างเคียง เช่นการทำแนวกันชนที่ชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้การอบรมเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน PGS เกษตรกรสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดจันทบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง