บึงกาฬ กันไว้ดีกว่าแก้!! รองเลขาธิการ สพฐ.ตรวจโครงการอาหารกลางวันและติดตามการจัดการศึกษา
เช้าวันนี้ (18 กันยายน) ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โดยมีนายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านคำแก้วโนนสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอโซ่พิสัยเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวคิดในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของ ศธ. สพฐ. รองเลขาธิการ สพฐ.กล่าวว่า ในการมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามการนำสื่อ 60 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้จัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย การใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีการลองผิดลองถูกแล้วก็พบว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพอย่างแท้จริงก็คือ การส่งเสริมให้คุณครูได้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมความเป็นภาวะผู้นำทางวิชาการในการกระตุ้นและเสริมแรงให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ คือมีการพัฒนาใน 5 ประเด็นหลักได้แก่ 1 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 2.คุณภาพด้านสื่อและแห่งเรียนรู้ 3.คุณภาพจัดการเรียนการสอน 4.คุณภาพของเครือข่ายและชุมชน 5.คุณภาพด้านของผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลซึ่งถือเป็นพื้นฐาน

 

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ สพฐ.ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืนและโครงการอาหารกลางวัน ของ สพป.บึงกาฬ

นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่โดดเด่น มีความเสียสละเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอน จึงจะสร้างศรัทธานำพาไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬจะต้องให้มีการดำเนินการเพื่อต่อยอดตามโครงการดังกล่าว โดยโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีมีการนำมาใช้อย่างเป็นรูปประธรรมและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้เป็นอย่างดี จุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจากการนำสื่อนวัตกรรมมาบูรณาการใช้ได้ดี ทำให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือคุณครูประจำชั้นจะมีเครื่องเสียงประจำตัวและเครื่องเสียงสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกพูด เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและฝึกออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจน เป็นการประเมินผลผู้เรียนในขณะที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วย

 

ที่ ร.ร.บ้านคำแก้วโนนสามัคคี อ.โซ่พิสัยและ ร.ร.บ้านสรรเสริญ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน