ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษชื่นชม นโยบาย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของกรมพินิจฯ
เมื่อวันที่ 19  กันยายน 2562  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ   เปิดเผยว่า  ตนได้เดินทางไปร่วมโครงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสำหรับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ  ประจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 -18 กันยายน 2562  ที่ห้องสัมมนาชั้น 2  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ถ.โรจนะ  จ.พระนครศรีอยุธยาโดยมีนายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ    นางดวงพร อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสงเคราะห์นำยุทธศาสตร์  นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมพินิจฯไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์  เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทำงานกับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด   รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่  

 

 

 


ดร.กัลยาณี  กล่าวต่อไปว่า  ในการจัดสัมนาครั้งนี้มีกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นด้วย  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการได้รับการเชิดชูเกียรติตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อื่นและการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์  โดยได้เชิญประธานกรรมการสงเคราะห์  หรือผู้แทน 77 จังหวัดทั่วประเทศ  มาร่วมสัมมนา รวมวิทยากรและคณะทำงานจำนวนทั้งสิ้น 108 คน ร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมพินิจ  สำหรับกิจกรรมที่สำคัญคือ   นายธวัชชัย  ไทยเขียว   รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มาบรรยายพิเศษหัวข้อ  “ผู้ใหญ่ใจดีกับการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนก้าวพลาด”  และมีชั่วโมงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน  และทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าให้กับเด็กและเยาวชน  ส่วนวันสุดท้ายของการสัมมนา  มีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าและความคาดหวังต่อบทบาทของกรรมการสงเคราะห์”ซึ่งมีผู้อำนวยการฝึกและอบรมมาจากบ้านกรุณาผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบยุติธรรมเด็กและเยาวชน   ผู้อำนวยการสถานพินิจฯกรุงเทพฯ   ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี   ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดอุบลฯร่วมเสวนาเพื่อให้กรรมการสงเคราะห์ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกรรมการสงเคราะห์มากขึ้น  มีการแบ่งกลุ่มทำงานworkshopและนำทัศนศึกษานอกสถานที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย  ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างประทับใจ  นโยบาย  ต้นน้ำ  กลางน้ำ  ปลายน้ำ ที่นายสหการณ์   เพ็ชรนรินทร์   อธิบดีกรมพินิจฯได้ให้แนวทางไว้  และจดจำคำพูดของนายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้กำลังใจกรรมการสงเคราะห์ว่าเป็นการทำงานที่เสียสละให้เด็กมาก  ถือว่ามีจิตวิญญาณ  คนเราต้องดูกันยาวยาว หลังจากไม่ได้รับเงินเดือนแล้วยังทำงานมากน้อยแค่ไหน  ซึ่งแต่ละคนที่มาทำงานเป็นกรรมการสงเคราะห์ต่างไม่ได้รับเงินเดือน      เพราะเป็นการทำความดี  ท่านฝากให้ทุกคนช่วยกันใช้วิธีให้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ทำอย่างไรให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่เพียงพอ โดยไม่ต้องไปพร่ำบอกว่าเธอต้องทำความดี  ต้องตอกย้ำความคิดของเขาให้เขาคิดอยากจะทำเอง  ให้เกิดการตระหนักรู้เอง  นับว่าการอบรมครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน