มุกดาหาร ชาวบ้าน ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ รับสมุดสิทธิประจำตัวที่ดินทำกิน
       20 9 62   ที่บริเวณ อาคารประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะจัดสรรที่ดินให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะแปลงรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเน้นแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของ เกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐอื่น โดย ยึดแนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้


         นายเจนวิทย์ ครองเงิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  โดยการดําเนินงานตามนโยบาย คทช.ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดย คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แจ้งให้ คทช. จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนใน ลักษณะแปลงรวมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงหมู” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่ง คทช. จังหวัดมุกดาหาร ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงหมู” ท้องที่ตําบลดงหมู จํานวน 257 ราย 367 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,900 ไร่เศษ .

กรมที่ดินได้จัดทําสมุดประจําตัวส่งให้จังหวัดเพื่อมอบให้กับผู้ได้รับการ คัดเลือกจํานวน ๓๖๔ แปลง และสํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจสอบ รายละเอียดแล้ว ปรากฏว่า มีสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ในเขตพื้นที่ตําบล ดงหมูที่มีความถูกต้องพร้อมที่จะมอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ จํานวน 211 ราย 293 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน