สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา หรือสะพานเชื่อมโยง สพฐ.กับ สอศ.
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น กิจกรรมสร้างอาชีพตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูแนะแนว และครูที่รับผิดชอบกลุ่มงานการอาชีพ ใน ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา และ ร.ร.คุณภาพประจำตำบลทุก ร.ร.ในสังกัด จำนวน 220 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และ นายโสภา มะเครือสี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 

 


นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกอาชีพในปัจจุบันและอนาคต กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้ชื่อโครงการ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา หรือสะพานเชื่อมโยง สพฐ.กับ สอศ.ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายโครงการสะพานเชื่อมการศึกษาดังกล่าว มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำสู่ความ สำเร็จ

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน