คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระวินยาธิการ และ พระสังฆาธิการ ในการตรวจตราพระนอกรีตผิดพระธรรมวินัย (ชมคลิป)
วันที่ (25 ก.ย.62 )  ที่ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร   จ.พระนครศรีอยุธยา  คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมพระวินยาธิการ และ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ อาทิ  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร   รองเจ้าคณะอำเภอ   และ พระเลขานุการของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีพระธรรมรัตนมงคล   เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  มีนายประดับ   โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน   การประชุมพระวินยาธิการ  และ  พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ  รองเจ้าคณะอำเภอ   และ   พระเลขานุการของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายประดับ   โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  พระวินยาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุน เจ้าคณะปกครอง ได้แก่ เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และ เจ้าคณะจังหวัดในการดำเนินการตามระเบียบ ของมหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระวินยาธิการพ.ศ.2562  โดยระเบียบๆกำหนดให้พระวินยาธิการ  มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าคณะปกครอง   ในการตรวจตรา  แนะนำ  ชี้แจงพระภิกษุ-สามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบ คำสั่งมติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และ คำสั่งผู้บังคับบัญชา  เหนือตน ทั้งนี้ระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ. 2562   ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จึงสอดคล้องกับการจัดประชุมในวันนี้   ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้เกี่ยวกับระเบียบมหาเถระสมาคม   ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.256 2  เพื่อรับทราบสภาพปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินการด้านกิจการคณะสงฆ์ทั้ง  6 ฝ่าย รวมถึงข้อมูลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีผู้ข้าร่วมประชุมจำนวน 214 รูปประกอบด้วย   เจ้าคณะอำเภอ 16  รูป   รองเจ้าคณะอำเภอ 8  รูป    เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 24  รูป   พระวินยาธิการ 166  รูป  เพื่อนำไปปฏิบัติกับพระปลอม  พระนอกรีต ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบวินัยของสงฆ์

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมพระวินยาธิการ และ พระสังฆาธิการ

รูปแบบการประชุมพระวินยาธิการ และพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและ พระเลขานุการของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครรีอยุธยา    ในวันนี้ประกอบด้วยการถวายความรู้  เรื่อง เกี่ยวกับระเบียบมหาเถระสมาคมวาด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ. 2562    การถวายความรู้ พระวินยาธิการ   โดยประธานฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การชี้แจงข้อมูลงานคณะสงฆ์ แก่พระสังฆาธิการ   โดยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    การให้พระสังฆาธิการสอบถามปัญหาด้านกิจการคณะสงฆ์ทั้ง  6  ฝ่าย   และ  การชี้แจงงานด้านการศึกษา  โดย พระญาณไตรโลกรอง จ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

สำหรับการแต่งตั้งพระวินยาธิการ  ตำบลละ 2 รูป ซึ่งตำบลสวนพริก ได้แต่งตั้งพระครูเกษมจันทวิมล หรือท่านพระอาจารย์แดง วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ และ พระมหาสมใจ เจ้าอาวาสวัดตองปุ  เป็นพระวินยาธิการ   พระวินยาธิการ ถือเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของการปกครองคณะสงฆ์ ที่คอยช่วยเหลือเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ทำหน้าที่คอยตรวจตรา กำกับดูแล แนะนำ แก้ไข ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กำจัดคนพาลอภิบาลคนดี ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา มิให้เกิดความเสียหายโดยส่วนรวมครับ ถ้าหากพระวินยาธิการ ตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง ก็สามารถนำสู่เรื่องต่อไปยังเจ้าคณะปกครอง ทั้งเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับต่อไป

 

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายรายงาน ถึงบทบาทของพระวินยาธิการ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน