สัปดาห์หูหนวกโลก “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน Sign Language Rights for All ” ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ
วันนี้ (29 ก.ย. 62) ที่ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดงานกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน Sign Language Rights for All ” ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้คนหูหนวกและคนหูตึง เข้าถึงสิทธิและบริการ อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลกครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Sign Language Rights for All” หรือ ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ


ตามที่สหพันธ์คนหูหนวกแห่งโลก หรือ World Federation of the Deaf (WFD) มีประกาศว่า ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นงานสัปดาห์หูหนวกโลก เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศได้ร่วมกันจัดงานช่วงเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างโอกาสให้คนหูหนวกและคนหูตึงเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพลังและศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งสมานฉันท์ในกลุ่มคนหูหนวก คนหูตึง และคนทั่วไป ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกและคนหูตึงต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน