เริ่ม 1 ต.ค.นี้!!! รพ.มหาสารคาม ลดความแออัดให้ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา ลดระยะเวลารอรับ ลดภาระการเดินทาง #มหาสารคาม (ชมคลิป)
ที่ห้องประชุมจัมปาศรี  ชั้น 3  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการแถลงข่าว“โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา” โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  เครือข่ายชมรมร้านยาจังหวัดมหาสารคาม และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสัขขีพยานและรับฟังรายละเอียดโครงการฯ

 

 

 

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรองรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่า สิทธิบัตรทอง ได้เห็นชอบนโยบายให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก สามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรอรับยานาน ลดภาระการเดินทาง รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรอย่างละเอียดเพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 นี้  ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จับมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และเครือข่ายชมรมร้านยาจังหวัดมหาสารคาม จึงได้วางแผนและเริ่มดำเนินงานนำร่อง โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

                               

รพ.มหาสารคาม ลดความแออัดให้ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่สามารถไปรับยาที่ร้านยาตามโครงการฯ ได้นั้น ต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง ในเขตจังหวัดมหาสารคาม เริ่มต้นในกลุ่มผู้ป่วย 4 โรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด  และโรคต่อมลูกหมากโต  ที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแลรักษา  และผู้ป่วยจะต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และมีความสะดวกในการรับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านหรือที่ผู้ป่วยสะดวกรับบริการได้

 

 

 

 

สำหรับขั้นตอนการรับบริการนั้น ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และแพทย์จะเป็นผู้ประเมินระดับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย หากพบว่าไม่มีความซับซ้อนในการรักษา และเข้าตามเกณฑ์ของโครงการ จะดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้ป่วย และส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถเลือกร้านยาที่จะไปรับได้เอง โดยที่ร้านยานั้นจะต้องเป็นร้านยาที่เข้าร่วมโครงการและมีมาตรฐานตามที่กำหนด 

ในส่วนรายการยาที่สามารถรับที่ร้านยาได้นั้น จะต้องเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งจะต้องไม่ใช่ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาควบคุมพิเศษ ยาที่ต้องเก็บรักษาด้วยความเย็น และยาความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิด โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จะเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งยาของแพทย์ และตรวจสอบความถูกต้องของยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย และส่งมอบยาให้แก่ร้านยาที่ผู้ป่วยประสงค์จะไปรับต่อไป               

รพ.มหาสารคาม ลดความแออัดให้ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน