พ่อเมือง กรุงเก่าคนใหม่ ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติราชการ กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน เน้น ทำงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด.....
วันที่ (2 ต.ค.62) ที่หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานตรวจเยี่ยมพบปะ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขยายผลนโยบายของรัฐบาล เน้น กำนัน–ผู้ใหญ่บ้านในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ตุลาคม 2562 ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในวันนี้ ไม่ได้มามอบนโยบายการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่อย่าง แต่วันนี้เป็นการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงได้มาพบปะ พูดคุยให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบปัญหา อุปสรรคกับผู้นำท้องที่ กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนโยบายต่างๆ มีอยู่แล้วจากรัฐบาล เพียงแต่ผู้นำท้องที่ กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน ขยายผลนโยบายของรัฐบาลแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ทำงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด และมองหาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาแก้ไข อย่าบอกว่าทำไม่ได้เมื่อยังไม่ได้ลงมือทำ อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ อย่าทำเรื่องง่าย ให้เป็นเรื่องยาก โดยกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน คือผู้ปกครองท้องที่ ที่มีหน้าที่ในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎร สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน พร้อมกับเน้นย้ำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันลด อบายมุขในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมุ่งเน้นความสามัคคี การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ช่วยกันขับเคลื่อนแนวทางนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


“ผู้ว่าไม่มีนโยบาย แต่มีกรอบในการทำงาน ผู้ว่าเป็นหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองที่อยู่ในจังหวัดนั้น ผู้ว่าจึงไม่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ผู้ว่าจึงมีหน้าที่ต้องเอานโยบายมาสู่การปฏิบัติ กรอบในการทำงานมี 3 เรื่อง

1.นโยบายรัฐบาล รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ที่เพิ่งแถลงนโยบายมาไม่กี่สัปดาห์ ท่านมีกรอบนโยบายเร่งด่วนทั้งหมด 12 ด้าน นโยบายก็จะส่งผ่านกระทรวง ทบวง กรมทั้งหลาย แล้วก็นำมาสู่พื้นที่ บางเรื่องทำเสร็จได้หน่วยงานเดียว แต่บางเรื่องส่วนราชการไม่สามารถทำเสร็จได้หน่วยงานเดียว ผู้ว่าฯต้องมีหน้าที่มาบูรณาการ มาออกแบบวิธีการทำงาน ให้งานลงไปสู่ชาวบ้านด้วยความเรียบร้อย หน้าที่ของผู้ว่าคือการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ    2.วิสัยทัศน์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นที่ 1 คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล ประเด็นที่ 2 คือ พัฒนาเมืองชุมชนให้น่าอยู่ ประเด็นที่ 3 คือ การพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมการค้าและการบริการโดยใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ ตัวนี้เป็นฉบับทบทวนปี 2561 – 2565 มีการทบทวนมาแล้ว อย่างน้อย 1 – 2 ครั้ง ซึ่งยุทธศาสตร์จังหวัดผ่านการคิดของพวกท่านทั้งหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน คิดกันมาดีแล้ว วิสัยทัศน์เหมือนเป้าหมายที่เราจะไป     3.ปัญหาของจังหวัด ปัญหาบางเรื่องไม่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัด แต่เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเผชิญอยู่ บางเรื่องก็แก้ได้ บางเรื่องก็ต้องหาวิธีการแก้ไขกันต่อไป”

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง