สุพรรณบุรี กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพ สื่อท้องถิ่นตะวันตกเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาชุมชน (ชมคลิป)
สำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีสัมมนาการพัฒนาพื้นที่สื่อท้องถิ่นตะวันตกเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาชุมชน ที่ห้องประชุมโรงแรมศิลาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายวีระ  พงษ์กังวานนวกุล   ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ  สำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  นายชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผอ.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาพื้นที่สื่อท้องถิ่นตะวันตกเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ตัวแทนสื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันตกเข้าร่วมเสวนา

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพสื่อท้องถิ่นตะวันตกเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาชุมชน

การเสวนาครั้งนี้มีหัวข้อชื่อ  “ยุคดิจิตอลวิกฤตหรือโอกาสของการทำสื่อท้องถิ่นชุมชน” พร้อมการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดแนวทางงานเพื่อให้เกิด“ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน(Community Media Learning Center)ในภูมิภาคตะวันตกเอง ซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ มีกลุ่มนักข่าวทั้งสื่อชุมชนสื่อท้องถิ่นกระจายทำงานอยู่ในหลายพื้นที่ ทั้งประเด็นเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว การศึกษาติดตามภัยพิบัติ ประเด็นชาติพันธุ์ การเปิดพื้นที่ให้บุคคลเหล่านี้ได้พบกัน มีแหล่งเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพร่วมกัน มีช่องทางที่จะสื่อสารและสนับสนุนกันเพื่อที่จะทำให้สื่อชุมชนหรือสื่อท้องถิ่น  เดินหน้าต่อไปได้และยังประโยชน์แก่ชุมชนได้จริง  ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน” (Community Media Learning Center) ในภูมิภาคตะวันตก เพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการสื่อสารในประเด็นปัญหาของคนทำสื่อในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนทำสื่อท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดวาระการทำงานร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้คนทำสื่อท้องถิ่น ทั้งกลุ่มสื่อชาติติพันธุ์ สื่อในพื้นที่เปราะบาง สื่อในพื้นที่ภัยพิบัติ  สื่อวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้นำเสนอผลการทำงานของตนเองซึ่งย่อมจะทำให้ได้รับผลโดยเกิดแนวทางการพัฒนา“ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน” (Community Media Learning Center) ในภูมิภาคตะวันตก  เกิดการพัฒนาวิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของคนทำสื่อในภูมิภาคตะวันตกและการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกันต่อไป

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี จ.สุพรรณบุรี

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพสื่อท้องถิ่นตะวันตกเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาชุมชน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน