ชุมพรเร่งวิเคราะห์ธุรกิจผลไม้ 4 ชนิดของภาคใต้สองฝั่ง
ชุมพรเร่งวิเคราะห์ธุรกิจผลไม้ 4 ชนิดของภาคใต้สองฝั่ง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจาก นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “การวิเคราะห์การทำธุรกิจผลไม้ (ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ) ภาคใต้” ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) โดยมี นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักธุรกิจ และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง ประมาณ 60 คน

ชุมพรเร่งวิเคราะห์ธุรกิจผลไม้ 4 ชนิดของภาคใต้สองฝั่ง

นายอุดม กล่าวว่า การจัดการสัมมนาครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 จากกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการยกระดับการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจผลไม้ (ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ) ของภาคใต้ ให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจผลไม้และธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจผลไม้ภาคใต้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร จุดรวบรวม แผงรับซื้อ พ่อค้าปลีก พ่อค้าส่ง ผู้ประกอบการส่งออก และตลาดรวบรวมผลไม้ในจังหวัดภาคใต้

นายสนิท กล่าวว่า การสำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจผลไม้ (ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ) ภาคใต้ ให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ถือว่ามีสำคัญอย่างมากในการนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจผลไม้ ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรของภาคใต้ ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตรให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลไม้และธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ) จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก และการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว  นายเอกชนะ  นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน