ผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ นำคณะฯ เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของเครือข่ายวัฒนธรรมท่องเที่ยวสี่เหลี่ยม วัฒนธรรมล้านช้าง

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายภิพัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมนูญ วงศ์สุนทร ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นางณํฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางธัญชนก จอมทรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME จังหวัดอุตรดิตถ์ นางจรรยา รัตนเลขา ผอ.สนง.พระพุทธศษสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.วิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า นายกิตติพงษ์ วิรุฬห์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเอกพร อานุภาพภราดร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และสื่อมวลชน รวม 24 คน เดินทางออกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของเครือข่ายวัฒนธรรมท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง และร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2562 ณ แขวงไชยบุรี และแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 


ตามที่แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะ เข้าร่วมในการสำรวจศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของเครือข่ายวัฒนธรรมท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง โดยเริ่มจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าไปยังเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี ผ่านเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ และเมืองสังข์ทอง เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะเข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ตามที่ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เตรียมความพร้อมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงเวียงจันทน์ และหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่ง สปป.ลาว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับแขวงเวียงจันทน์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุตรดิตถ์ เวียงจันทน์ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ เวียงจันทน์ (CVEC) และการขยายสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยครั้งนี้เริ่มมีการประชุมร่วมกัน ณ ที่ว่าการเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี มีผู้แทนทั้งฝ่ายไทยและผู้แทนแขวงฯ ร่วมประชุม ได้แก่ ท่านยรรยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุรี,ท่านสมจิด จันทะวง เจ้าเมืองปากลาย,ท่านลือชัย พะดวงเดด หัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงไชยบุรี,ท่านพอนสะหวัน ไชยสมพัน รองหัวหน้าห้องว่าการแขวง,ท่านพวงเพด สิงหาราช ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงไชยะบุรี,ท่านสมบูน แสงกันนาลี บริษัทท่องเที่ยวซากุระจำกัด,ท่านบุนพะลัง วิไลสัก หัวหน้าห้องว่าการเมืองปากลาย,ท่านวานิดสา สุนาเคน หัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองปากลาย,ท่านคำฟั่น วงสะหวัน หัวหน้าห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองปากลาย,ท่าน พท. สุลิวง สิลิมะโนทำ หัวหน้าห้องกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปากลาย,ท่านสมพอน ลาดมนตี หัวหน้าห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองปากลาย,นางลัดสะหมี แสงจัน หัวหน้าห้องการแผนการและการลงทุนเมืองปากลาย,ท่านพันโท สิงแก้ว กวางวันตอหัวหน้า ตม.ด่านสากลภูดู่,ท่านตุ้ย คำวันดี หัวหน้าภาษีด่านสากลภูดู่,ท่านสมบัติ สีประเสิด ประธานบริษัทสีประเสิดก่อสร้างขัวทาง จำกัด,นางอานุสอน แสงอาพอน ผู้ประกอบเรือนพักอานุสอน,นางทองเหรียญ สุนาเคน บริษัทท่องเที่ยวเด่นทิพเจริญทัว มีประเด็นหารือร่วมกัน ได้แก่ การขยายสายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนส่งเสริมประเพณีระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับแขวงไชยะบุรีและการศึกษาทางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

พร้อมที่จะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก แขวงไชยะบุลี โดยมีวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อ.ฟากท่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับ ปวช.ถึง ปวส. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี การสาธารณสุข ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการผ่าตัดเพดานโหว่ให้กับผู้พิการและทางจังหวัดอุตรดิตถ์ จะประสานทางแขวงยะบุลี นำผู้พิการ ปากแหว่งเพดานโหว่ เข้ามารักษาตามกำหนดการ อันจะนำมาซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไป

ในส่วนของการเข้าพบท่านคำพัน​ สิทธิคำพา​ เจ้าแขวงเวียงจันทน์พร้อมคณะ ที่ห้องว่าการปกครองแขวงเวียงจันทน์เส้นทางแขวงเวียงจันทน์เองมี 11 เมือง 411 หมู่บ้านพลเรือน 4 แสนกว่าคน​ แขวงเวัยงจันทน์​ติดกับแขวงไซสมบูน​ แขวงบริคำไซ​ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง​ แขวงไชยบุรีและแขวงนครหลวงเวียงจันทน์​ แขวงเวียงจันทน์มีพื้นที่เหมาะสมในการกสิกรรมการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์และการทำบ่อแร่ปีที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมภายหลังน้ำท่วมไม่มีฝนในปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแต่ยังมีบึงมีอ่างเก็บกักน้ำอยู่สถานที่ท่องเที่ยวในปี 2021 จะมีรถไฟความเร็วสูงผ่านที่แขวงเวียงจันทน์2 แห่ง คือวังเวียงกับโพนโฮง​ ในส่วนของวังเวียงการพัฒนาการท่องเที่ยวไปไวมากทันสมัยมากขึ้นในเรื่องการบริการมีคนไปเที่ยวมากส่วนมากจะเป็นชาวเกาหลีและฝรั่งรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำจืดหรือเรียกว่าทะเลสาบน้ำจืดอยู่กลางแขวงเวียงจันทน์คืออ่างน้ำงึม​  มีชาวจีนเข้ามาพัฒนาสถานที่ต่างๆมีโรงแรมสนามกอล์ฟคาสิโนโรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางจุดที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวที่เวียงจันทน์จะมาชมวิถีชีวิตแบบเดิมๆเช่นการรับประทานอาหาร การแต่งกายเป็นต้น

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง