ศรีสะเกษแถลงข่าวการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน เยาวชน ในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร โรงแรมเกษสิริ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) และประธานสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย นายสิริพงศ์  อังคสุกลเกียรติ  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1  และนายกสมาคมแห่งกีฬา จ.ศรีสะเกษ นายพัชร ตั้งพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการ  กรมพลศึกษา และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน เยาวชน ในประเทศ และต่างประเทศ  ประจำปี 2562  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21  ธ.ค. 2562 ณ สนามกีฬาภายใน  จ.ศรีสะเกษ ทั้งในอาคารการกีฬา  และวงกลมหลังสถานีรถไฟศรีสะเกษ 

นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ในการจัดการประกวดวงโยธวาทิตขึ้นในครั้งนี้ ในนามของ ผวจ.ศรีสะเกษ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย โดยเฉพาะนายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) และประธานสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย ที่ได้เลือก  จ.ศรีสะเกษ เป็นสนามในการจัดการประกวด เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ซึ่งตนเชื่อว่า  ชาว  จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง จะได้มีทักษะในด้านดนตรีของเยาวชนไทยได้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม มีวินัย ต่อการแสดงออกอย่างถูกต้องถูกวิธี ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ในตัวเยาวชนคนไทยด้วยกัน ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านดนตรี การเล่นเป็นทีม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ เพราะเชื่อว่าผู้ที่เข้าประกวดไม่ได้เดินทางมาเพียงคนเดียว ต้องมีกองเชียร์  และมีญาติติดตามมาด้วย  ตนจึงของฝากชาว  จ.ศรีสะเกษ ให้เตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการนำเสนอด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร ที่พัก และอื่น ๆ อย่างประทับใจ เพื่อให้พวกเขาได้หวนหลับมาเยือน  จ.ศรีสะเกษ อีกครั้งหลังจากประกวดจบลง และที่สำคัญ  จ.ศรีสะเกษ ได้ประกาศตัวเป็นเมืองแห่งการกีฬาอีกด้วย

 

 

 

 


นายสิริพงศ์  อังคสุกลเกียรติ  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1  และนายกสมาคมแห่งกีฬา จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนในนามของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่สมาคมการประกวดวงโยธวาธิตโลก (ประเทศไทย) ให้เกียรติ จ.ศรีสะเกษ  จัดประกวดวงโยธวาธิตนักเรียน เยาวชน ในประเทศ และต่างประเทศ  ซึ่งถือได้ว่าปีนี้เป็นปีที่  3  ที่  จ.ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด โดยการประกวดครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมเข่าร่วมการแข่งขัน จำนวน 90 ทีม จาก 10 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศแอฟฟริกาใต้ อิหร่าน ภูฏาณ ฟิลิปปินส์  เกาหลีใต้  อินโดนีเซีย  โปแลนด์  มาเลเซีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  ประเทศจีน  และประเทศไทย  และเป็นการประกวดที่ให้การรับรองโดยสมาพันธ์วงโยธวาธิตแห่งเอเชีย  (Asin  Marching  Band  Confederation  ซึ่งถือว่าเป็นการประกวดที่มีมาตรฐานในระดับโลก ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการศึกษา ด้านดนตรีของเยาวชนไทยให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม มีวินัย ต่อการแสดงออกอย่างถูกต้องถูกวิธี ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีสมาธิห่างไกลยาเสพติด  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน  จ.ศรีสะเกษ  รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศด้วย

 

 

 

 

นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ( ประเทศไทย ) และประธานสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย กล่าวว่า ในการจัดการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน เยาวชน ในประเทศและต่างประเทศ  ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 19 - 21  ธ.ค.2562 ได้แบ่งการประกวดออกเป็น  9 ประเภท 17 รุ่น คือ ประเภท Marching Show Band ประกอบด้วย  รุ่น World Class ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  Open Class รุ่น Junior Class ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  และ Melodica Class ประเภทที่ 2  Street Parate จำนวน 30 ทีม ประกอบด้วย Division 1 แข่งขันมากกว่า 30 คน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Division 1 แข่งขันไม่เกิน 30 คน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภทที่ 3 Drumline Battle จำนวน 11 ทีม  ประกอบด้วย  Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ Junior Class  อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภทที่ 4 Brassline Battle  จำนวน 7 ทีม ประกอบด้วย Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  และ Junior Class  อายุไม่เกิน 13 ปี  ประเภทที่5 Woodwins Battle จำนวน 5 ทีม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภทที่ 6 Individual& Dual Battle จำนวน 10 ทีม Asia Marching Arts Thailand Championships ประเภทที่7 WoodWinds จำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย Independent Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Scholastic Class  อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประเภทที่8 Percussion  จำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย Independent Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  Scholastic Class  อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และประเภทที่ 9  Color Guard  จำนวน 7 ทีม Independent Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Scholastic Class  อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน