เติมเต็มเน็ตประชารัฐ !! TOT รุกตลาด อปท ให้บริการเทคโนโลยี Cloud computing

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พ.ย.นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน “รู้ก่อนใช้ก่อน นวัตกรรมและเทคโนโลยี Cloud computing ในยุคดิจิทัล”ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ที่ ร.ร.เดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยนายธวัชชัยได้กล่าวว่า ปัจจุบันถือได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทั้งในระดับ กระทรวง ทบวง กรมหรือแม้แต่หน่วยงานภายในท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งตรงกับแนวคิดองค์กรท้องถิ่นยุคใหม่ที่จะต้องตื่นตัวในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึงประชาชนมากที่สุด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานอย่างมีรูปแบบเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเทคโนโลยีรวมทั้งมีระบบป้องกันภัยข้อมูลของหน่วยงานด้วย

 

นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดงาน“รู้ก่อนใช้ก่อน

ด้านนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวว่า วันนี้ TOT เราได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ 60 แห่งในจังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาจังหวัดไปสู่จังหวัด Smart City  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่  Thailand 4.0  ซึ่งการพัฒนาจะดำเนินการในนั้นได้ในการทำงานของภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดระบบสื่อสารคมนาคม ภาระหน้าที่ของเราคือให้การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ หรือชาวบ้านทั่วๆ ไปในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและช่วยให้การดำเนินการภาครัฐมีคุณภาพที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐได้ ซึ่งรัฐบาลเองพยายามที่จะสร้างระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยรัฐบาลมีโครงการใน 2 ปีทีผ่านมา คือโครงการเน็ตประชารัฐที่สร้างขึ้น  24,700 หมู่บ้านได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท TOT ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและประชาชนจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ วันนี้ บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้นำความรู้เรื่องของ Cloud computing ที่เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ เทคโนโลยีตัวนี้จะช่วยให้การทำงานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ Conference หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ตาม สร้างกล้อง CCTV  ที่ดูแลปลอดภัยให้กับประชาชน ผ่านระบบ Cloud หรือการติดต่อสื่อสารของรัฐเองจะต้องอยู่ในระบบ Cloud วันนี้ TOT ได้มานำเสนอให้กับข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยศักยภาพและการเรียนรู้ของข้าราชการในจังหวัดบึงกาฬ จะทำให้การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้บึงกาฬก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่จะก้าวเข้าสู่ Smart City และเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศไทยที่จะนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 บริษัท  TOT จำกัดมหาชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะจับมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ ที่จะช่วยกันใช้ศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน์ให้มีประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้สร้างความเติบโตให้กับจังหวัดบึงกาฬต่อไปในอนาคต.

นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บึงกาฬ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง