ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด!!เมืองคอนหารือการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและศูนย์จัดแสดงสุนัขโดยใชงบกว่า 64 ล้านรองรับสุนัข 2,500 ตัว
 (20 พ.ย.)  ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นยศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและศูนย์จัดแสดงสุนัข จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายสุวิชัย โรจน์เสถียร รักษาการแทนคณะบดีสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้งบประมาณ 64,660,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และเป็นต้นแบบให้เกิดการเรียนรู้ นำไปขยายผล สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานพักพิงสัตว์และสาธารณชน เพื่อสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่


สำหรับการจัดจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อพสกนิกรในข้อห่วงใยกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นเพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมถึงเพื่อน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณในโอกาสจะทรงเจริญ พระชันษา ๖๐ ปี รัฐบาลจึงดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรงรับสุนัขจรจัดได้ประมาณ 2,500 ตัว ในการบริหารจัดการทางจังหวัดจะมีการโอนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป.

ขอบคุณภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง