แปลก!!แห่ขันหมาก สู่ขอ 5 จนท.สธ.(คลิป)
รมช.สธ. เป็นประธาน งานแต่งของ อบต.ตะพงที่ จัดขบวนขันหมากครบเครื่อง แห่เข้าสำนักงานสาธารณสุข สู่ขอ5เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไปประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หลังได้รับการถ่ายโอน พร้อมลงนามการส่งมอบภารกิจ

 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นเถ้าแก่ในขบวนแห่ขันหมาก ซึ่งมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงแต่งกายเป็นเจ้าบ่าว   นำขบวนขันหมาก นางรำ แตรวง แห่ออกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เคลื่อนขบวนริมถนนสุขุมวิท มุ่งน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อทำพิธีสู่ขอเจ้าสาว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายดา จำนวน 5 คน ซึ่งพิธีการสู่ขอ กั้นประตูเงินประตูทอง  ผูกข้อไม้ข้อมือ ทำตามขนบธรรมเนียมเสมือนจริง โดยเฉพาะของชำร่วยที่แจกในงาน ประกอบด้วย ถุงยางอนามัย ทรายอะเบท และยาดมสมุนไพร อันเป็นสัญลักษณ์ ของสาธารณสุข ซึ่ง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชาวตำบลตะพง ร่วมพิธี พร้อมลงนามการส่งมอบภารกิจสาธารณสุข ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง และตำบลบ้านยายดา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งมอบภารกิจสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ.2542 โดยให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อม อปท. สนับสนุนแนะนำด้านการบริหาร เทคนิควิชาการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจ การกำกับดูแลและการตรวจสอบ โดยกระทรวงสาธารณสุข ปรับบทบาทมาทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขของอปท. มาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุข สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดี          ในการบูรณาการการจัดบริการสาธารณสุขระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับอปท. (อบจ. เทศบาล และอบต.) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณสุขของพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค           การควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการปัจจัยสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น จนถึงปัจจุบันได้ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปแล้ว 57 แห่ง ในปีนี้จะถ่ายโอนให้เทศบาลนครอีก 32 แห่ง เพราะเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูง สามารถจัดบริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่วนอบต.หรือเทศบาลอื่นที่มีความพร้อม ก็สามารถขอรับโอนรพ.สต.ได้ เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา อปท.ที่รับโอนจัดบริการไปแล้ว สามารถสนองตอบความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้ดี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน