กีฬาเป็นยาวิเศษ!! รองเลขาธิการ สพฐ.เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.บึงกาฬ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 พ.ย.ที่สนามกีฬา ร.ร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานเปิดการแข่งขัน”บึงกาฬเกมส์” กีฬานักเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ โดยมีนายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กล่าวรายงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้มีนโยบายในการส่งเสริม การเล่นกีฬาของนักเรียน เพื่อให้มีพัฒนาร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคภัยต่าง ๆ นอกจากนั้นกีฬายังทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานร่วมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย ทางจิตใจ อารมณ์ และทางสังคม สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการนำเอากีฬามาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขต่าง ๆ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ และสนามกีฬาโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายแห่ง

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ สพฐ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “บึงกาฬเกมส์”

โดยมีวัตถุ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดการตื่นตัว และให้ความสนและให้ความสนใจในการกีฬามากยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 4.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งเป็นการพัฒนาทัศนคติบุคคลระดับนักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2,440 คน และครูผู้ฝึกสอน จำนวน 430 คน โดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ สนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท สพป.บึงกาฬ จำนวน 200,000 บาทจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย 30,000 บาท

ด้าน นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ สพฐ.กล่าวว่า กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ เพราะกีฬาทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างจิตสำนึกสร้างกฎกติกาให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กีฬายังเป็นอาชีพที่จะก่อให้ก่ออาชีพที่มีรายได้ให้กับตัวอง กีฬาสร้างคนให้มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแพ้รู้จักให้อภัย จึงถือได้ว่ากีฬาเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่ง จึงขอชื่นชมเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาจึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมา จึงขออำนวยอวยพรให้คณะนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอนและส่วนเกี่ยวข้องประสบผลสำเร็จในสิ่งปรารถนาทุกประการ.

นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บึงกาฬ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง