อยุธยา เตรียมแผนรับมืออุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ (12ธ.ค.62)  นาย วีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ที่ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน นายธนพล ตะเพียนทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินงาน

โดยมี โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ  อปท.บริษัท ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฯ  จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวช้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง  และทุกๆเทศกาล   โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยมี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5  (MIS FORSUSTAINABLE ROAD SAFETY)


 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประกันภัยจังหวัด มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ /ท้องถิ่น  และ หน่วยงานที่เกี่ยวช้องรวม ประมาณ 80 คน

 

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน