‘สมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ เดินหน้าสร้าง ‘สตาร์ท อัพ’ ด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชน
‘สมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร วางโครงการ  Young Creative Awards Thinking Startup เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็น ‘นักประดิษฐ์ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม’ สร้างรายได้ให้ตนเองและประเทศชาติ

     นายภณวัชร์นันท์  ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการ บริหารสมาคมฯ เพื่อดำเนินโครงการ Young Creative Awards Thinking Startup ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะว่า การประชุมในวันดังกล่าว มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ การพิจารณาดำเนินงานโครงการ “Young Creative  Awards  Thinking Startup” ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะให้เยาวชน มีแนวคิดที่จะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ    เพื่อสรรหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Startup ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา บริหารจัดการมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

       


นายภณวัชร์นันท์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว จะต้องมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในทุกมิติ ดังนั้น ตนจึงขอเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่าย การประชาสัมพันธ์โครงการ กระบวนการคัดเลือกเยาวชนผู้เข้าแข่งขันและคัดเลือกผู้ชนะของโครงการ เป็นต้น ผู้บริหารได้ กำหนดโครงการ ทางสมาคมฯ จะมีการแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)โครงการ Young Creative Awards  Thinking Startup โดยเชิญ สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ มีเป้าหมาย  เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในจะแถลงข่าว MOU ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ในงานวันนักประดิษฐ์ โครงการ“Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) ของสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัย แห่งชาติ (วช) ด้วย เพราะฉะนั้น ทางสมาคมฯ จึงต้องการให้มีการประชุมฯ เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น ในการดำเนินโครงการต่อไป


บรรยค์   จันทร์รอด   รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน