เมืองคอนแห้วไร้ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน-หลังผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 5 นั่งหัวโต๊ะสรรหาระดับเขต ประจำปี 2563
(19 ธ.ค.) เมื่อวานนี้ (18 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เชิดชูเกียรติ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตร

 


โดยในปีนี้ เขตตรวจราชการที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีเกษตรกรที่ผ่านการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการสรรหาในระดับเขตทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ซึ่งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้เหลือสาขาละไม่เกิน 2 คน  ซึ่งผลการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ดังนี้ สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย อันดับ 1 ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ จากจังหวัดชุมพร อันดับที่ 2 ได้แก่ นายจิต เพ็ชรกาล จากจังหวัดสงขลา สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อันดับ 1 ได้แก่ นายเฉลิม เรืองเพ็ง จากจังหวัดพัทลุง อันดับที่ 2 ได้แก่ นายณิฐพล หนูแสง จากจังหวัดสงขลา และสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น อันดับที่ 1 ได้แก่ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล จากจังหวัดชุมพร อันดับที่ 2 ได้แก่ นายวิรัตน์ เนตรทองคำ จากจังหวัดสงขลา

นายอรุณชัย   พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 กล่าวว่า หลังจากนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจากรายชื่อและข้อมูลที่คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ทั้งหมด 18 เขต เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของผู้ที่รับการสรรหา แล้วคัดเลือกให้เหลือเพียงสาขาละไม่เกิน 3 คน พร้อมทั้งจัดทำวิดีทัศน์แสดงประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อพิจารณาให้เลือกสาขาละ 1 คน  แล้วประกาศแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป

            อย่างไรก็ตามหลังการประกาศผลการสรรหาและมีการนำเสนอข่าวสื่อมวลชนทำให้คนนครศรีธรรมราชพากันวิพากวิจารณ์อย่างหนักเพราะพแค่การสรรหาในระดับเขต 5 ในทุกสาขาไม่มีปราชญ์เกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านกระบวนการสรรหาในอันดับ 1-2 ในทุกประเภท  โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายน 2559 ทางกองทัพภาคที่ได้ทำการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามโครงการเชิดชูเกียรติ 89 ปราชญ์ ตามรอยพ่อ” อย่างยิ่งใหญ่ มีปราชญ์การเกษตรสาขาต่าง ๆ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลที่สโมรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ 89 คน.

 

 

ขอบคุณภาพ/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน