วันดินโลก!!พ่อเมืองคอนเปิดงานวันดินโลก“World Soil Day”สดุดีน้อมรำลึก,เทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งใหญ่
(19 ธ.ค.)ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานวันดินโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 (World Soil Day 2019) โดยมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 นายสุชล  แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านผู้นำท้องถิ่น  หมอดินอาสา และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 10 โรงเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายสุชล  แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ในนามผู้แทนคณะทำงานจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า  สืบเนื่องจากองค์การสหประชาติ (UN) มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 

โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้รับการถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม

สำหรับในปีนี้จะเป็นการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 8 และกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อ “Stop Soil Erosion Save our Future : มาร่วมกัน ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเรื่องการขจัดความอดอยากและหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ในปี 2573


สำหรับในปีนี้จะเป็นการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 8 และกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อ “Stop Soil Erosion Save our Future : มาร่วมกัน ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเรื่องการขจัดความอดอยากและหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ในปี 2573

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยคณะทำงานจัดงานวันดินโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน จึงได้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบัน การศึกษา ชุมชน และเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อทรัพยากรดิน ซึ่งการจัดงานวันดินโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันนี้จัดให้มีกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดนิทรรศการวันดินโลก  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของส่วนราชการต่าง ๆ นิทรรศการการใช้หญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

ด้านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันดินโลก อันสืบเนื่องมาจากสมัชชาสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง โดยเฉพาะเรื่องดิน ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มิได้ดูแลรักษาดินอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแล้วแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกร โดยทรงศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จ  แล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ โดยวิธีการหรือแนวทางเหล่านั้นล้วนเรียบง่าย  ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้สะดวก รวมทั้งพระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดิน เพื่อศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบที่เหมาะสมของการแก้ปัญหา ของแต่ละพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการร่วมกัน  นอกจากนั้น ทรงพระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินและน้ำ ทำการเกษตรตามแนวทางผสมผสานที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลที่คุ้มค่า  พอเพียงต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัว

สำหรับการจัดงานวันดินโลกในวันนี้ นอกจากจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว องค์การสหประชาชาติได้กำหนดกรอบแนวความคิดในปีนี้ คือ “Stop Soil Erosion, Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เนื่องจากทรัพยากรดินมีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 เพื่อการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ทั้งทางตรง และทางอ้อม ในด้านเกษตรกรรม การดูแลรักษาโลกให้คงอยู่กับเราตลอดไป  ควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว นั่นคือ “ดิน” หากเราใส่ใจดูแลดินให้ดีแล้ว เราและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็จะสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป

            จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันกล่าว คำกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ความว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า นายศิริพัฒ พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน หมอดินอาสา นักเรียน และประชาชน ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฏิญาณ ด้วยความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่เคยได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานและจะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดิน อันมีค่า  เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน นำความผาสุกและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดิน  พร้อมทั้งจะร่วมแรงร่วมใจ สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ ให้ยังประโยชน์แก่ชาติและประชาชนสืบไป”

               หลังจากนั้นนายศิริพัฒ พัฒกุล นายอรุณชัย พุทธเจริญ นายสุชล  แก้วเกาะสะบ้า ได้มอบนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแก่ผู้แทนโรงเรียน  10 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  โรงเรียนวัดท้าวราษฎร์ โรงเรียนวัดหนองแตน  โรงเรียนวัดพระเพรง  โรงเรียนวัดคันนาราม  โรงเรียนวัดกัด  โรงเรียนวัดมะม่วงขาว และโรงเรียนวัดพระพรหม จากนั้นได้ร่วมกันเดินเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์และปลูกหญ้าแฝก ฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ  ฐานเรียนรู้สาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสด ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักปลูกหญ้าแผกริม ก่อนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน.

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน