ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ฯเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้รวมกว่า 2 พันรูป
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 พ.ย. 2562 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเถรานุเถระ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก เฝ้าถวายสักการระและร่วมในพิธี


สำหรับพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จำนวน 74 รูป เป็นพระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,084 รูป และมีพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตร จำนวน 847 รูป
รวมพระสงฆ์ในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ จำนวน 2,005 รูป ในส่วนของพระราชาคณะ จำนวน 74 รูปนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
เรียบร้อยแล้ว

ส่วนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในโอกาสอันควร ซึ่งในวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เป็นพระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ จำนวน 81 รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 63 รูป รวม 144 รูป

            อนึ่ง มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 6 รูป รองเจ้าคณะอำเภอจำนวน 3 รูป เจ้าคณะตำบลจำนวน 25 รูป และให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ จำนวน 6 รูป รวม 40 รูป เข้ารับพัดยศในครั้งนี้ .

ภาพ/คลิป  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ เตมะศิริ นครศรีธรรมราช/รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน