พะเยา เครือข่ายผู้บริโภครวมกลุ่มแสดงจุดยืนพร้อมจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค
นายต๋วน   จันทนะ กล่าวว่าตั้งแต่ พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศได้ไปจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคกับนายทะเบียนทั้งในส่วนกลางที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในต่างจังหวัดต่อนายทะเบียนจังหวัด โดยทุกองค์กรมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อรวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค  เนื่องจากปัญหาผู้บริโภคคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่หน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหา เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น แต่ปรากฏว่ากลับมีข้อจำกัด ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จะเปิดให้ประชาชนสามารถรวมตัวเป็นองค์กรของผู้บริโภคและร่วมจัดตั้งเป็น “สภาองค์กรของผู้บริโภค” ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคด้วยกัน   


  จังหวัดพะเยาได้รวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค รวม 33 กลุ่ม และได้รับการรับรองจากองค์กรของผู้บริโภค จากจังหวัดพะเยา รวม  12  กลุ่มไปแล้ว  ดังนั้นในนามเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพะเยา  ขอแสดงเจตนารมเพื่อแสดงจุดยืนของการจัดตั้ง  สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา  ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562   

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน