ยิ่งใหญ่!!เลขา รมว.ศธ.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ครั้งที่ 69 อย่างยิ่งใหญ่-คัดเลือกตัวแทนแข่งระดับชาติ
 (8 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา (7 ม.ค.) ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนาย อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานคณะกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา  2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯและข้าชการครู นักเรียนจากสถานศึกษาทั่วภาคใต้ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับจำนวนมาก  ซึ่งนายอนุชา พร้อมคณะได้ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช  เพื่อขอพรให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

            หลังจากนั้นนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและนายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวรายงานความเป็นมาและวตถุประสงค์ของการจัดงานสรุปว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดขึ้นจากพระราชปณิธารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2455 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในสั่ยนั้นเพื่อแนะนำ ชักจูงให้เด็กไทยเอาใจใส่ฝึกหัตในงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่าง ๆ และป้องกันการที่เด็กในสมัยนั้นพากันไปเรียนเสมียนหรือเข้ารับราชการ  และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา ทั้งมุ่งหวังให้ได้แสดงออกถึงคงามรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงงานดานการศึกษาสู่สาธารณชน จนในปัจจุบันการจัดงานได้สอดแทรกปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดงานและวิธีการแข่งขัน เพื่อสอดรับกับนโยบายและการบริหารจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนายกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย


ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พร้อมทั้งมีโรงเรียนเป็นศูนย์ในการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ยกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ มีสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้ จำนวน 8 อำเภอ 33 ศูนย์การแข่งขัน มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้เข้าร่วมงาน รวมประมาณ 100,000 คน

           

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเดินทางเข้ามาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า 100,000 คน ทำให้การจราจรที่รถติดขัดอย่างทั่วตัวเมืองนครศรีธรรมราช การอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  ที่ขาดการวางแผนในการบริหารจัดการที่ดี  ขาดการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ขาดโอกาสที่ดีในการเตรียมการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เรื่องสถานที่พักไม่เพียง โรงแรม และที่พักทุกแห่งทุกระดับเต็มหมด  ในขณะที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 9 โรงซึ่งอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่สามารถเปิดให้บริการเป็นสถานที่พักก็ไม่ได้เปิดให้บริการ สถานศึกษาหลายแห่งต้องไปขอพักตามโรงเรียนเอกชน และจัดหาบ้านเช่าทั้งในและนอกตัวเมืองซึ่งไม่สะดวกในเรื่องอาหารการกิน ต้องเดินทางเขาตัวเมืองเพื่อหาร้านอาหารรับประทาน และปัญหาอื่น ๆ อีกหลายประการ ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานด้นการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช น่าจะขอรับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้การดูแล ต้อนรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รวมมั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองจากสถานศึกษาทั่วภาคใต้ได้ดีกว่านี้

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน