เอ็มมาอลิส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเซนต์เทเรซา จัดโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่ (ชมคลิป)
วันที่ 27 ม.ค.2563  ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนเซนต์เทเรซา ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.  ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา  พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์  เกิดกฤษฎานนท์  ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส   นางนันทกา บินตาฮี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม  และ ดร.สันติ  แก้วลอยมา  ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน  ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเซนต์เทเรซา  จัดโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่


 


ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา  กล่าวว่า  จากวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่รายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์นั้น  ซิสเตอร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์เทเรซาได้เริ่มขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เปิดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก ซึ่งได้มีการจัดรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์นี้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกแผนการเรียน เป็นวิชาที่สร้างจุดเด่นให้กับโรงเรียนซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการคิด กระบวนการทางวิศวกรรม พัฒนาผลงานของตนเอง  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียนนวัตกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดห้องเรียนให้ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขีดความสามารถของการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน  ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  อันจะนำไปสู่การนำเอาความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนเซนต์เทเรซาจึงได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่าอลิสในวันนี้

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน เสริมสร้างบรรยากาศในการร่วมมือทำงานเป็นทีม สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อตอบสนองต่อแผนการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคาดหวังว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนของโรงเรียนเซนต์เทเรซาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป  และ ซิสเตอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมาอลิส จะมีการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริม และสนับสนุนในทุกๆด้านให้กับนักเรียนของเราอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นคนดี และคนเก่งต่อไป

นายเอกสิทธิ์  เกิดกฤษฎานนท์  ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส  กล่าวว่า ในนาม หจก.เอ็มมาอลิส  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางโรงเรียนเซนต์เทเรซา ได้ให้โอกาสได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่รายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์นั้น  1.เพื่อให้สถาบันการศึกษาผลิตนักเรียนที่สามารถเติบโตเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยี  สามารถนำความรู้และทักษะมาพัฒนาเพื่อตนเองและสังคมได้  2. นักเรียนที่ที่จบโครงการสามารถนำความรู้หรือทักษะ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปบูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงได้  3. สร้างอัตลักษณ์แก่โรงเรียนเซนต์เทเรซา ให้ลูกเซนต์เทเรซา  มีความ “เก่งวิชาการ  เชี่ยวชาญนวัตกรรม  สร้างสรรค์อนาคต” 4.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  5.เสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือ ในการทำงานเป็นทีมของนักเรียน  สร้างองค์ความรู้  แลกเปลี่ยน  ความคิด และนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่น   6. เพื่อตอบสนองต่อแผนการศึกษาของชาติ  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมกระบวนการคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าวภาคกลาง-ตะวันตก  สำนักข่าว ที นิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง