นครปฐม///จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องหงส์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ซึ่งคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในการเลี้ยงโคนมมีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคการเลี้ยงโคนม การให้อาหารโคนม การสร้างโรงเรือน เทคโนโลยีการรีดนม และการบริหารจัดการฟาร์มโคนมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยนายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง โดยจัดการศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติและนานาชาติ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมให้เกิดความยั่งยืนจึงจัดสัมมนาวิชาการเรื่องการเลี้ยงโคนมอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุดขึ้น

ทั้งนี้การที่จะเลี้ยงโคนมให้ได้ผลผลิตที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ ความตั้งใจ ขยัน เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมด้านเทคนิคการจัดการฟาร์ม การให้อาหารโคนมให้เหมาะสมตามความต้องการของโคนมในแต่ละระยะ ตลอดจนเอาใจใส่ติดตามการเลี้ยงดูโคให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ของโคทุกระดับอายุ ซึ่งจะมีผลทำให้โคมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์และมีการให้ผลผลิตน้ำนมที่ดี ดังนั้นการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน สามารถรีดนมเพื่อขาย หรือจำหน่ายลูกโค ผลผลิตจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เลี้ยงโคนม และศักยภาพพันธุกรรมของแม่โคนม ประกอบกับการบริหารจัดการด้านโรงเรือน อาหาร และเทคโนโลยีการรีดนมที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ได้ผลผลิตน้ำนมที่ดี...

 

ปนิทัศน์  มามีสุข  ผู้สื่อข่าว จังหวัดนครปฐม  รายงานเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง