นครปฐม///ดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง และโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 โดยการดำเนินงานตามมาตรการ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 มอบให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้ง สร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ และโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามความสมัครใจของประชาชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนการผลิตด้วยตนเอง ด้วยการคิดเอง ทำเอง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการดูแลและสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2. เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพ อยู่ได้ในช่วงฤดูแล้ง 3. เพื่อสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต 4. เพื่อเกษตรที่ได้รับภัยแล้งทั้งในพื้นที่ทั้งในและนอกพื้นที่เขตชลประทานสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการได้แก่ กลุ่ม/องค์กร เกษตรกร ที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ดำเนินการโดยกลุ่มองค์กรเกษตรกรในชุมชน/หมู่บ้าน ที่หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนส่งเสริม หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธรรมชาติ ต้องได้รับการรับรองจากเวทีชุมชน

 ​​สำหรับขั้นตอนการสำรวจความต้องการและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 นั้น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) จัดเวทีชุมชนเพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเสนอความต้องการของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรภายในตําบล และจัดทําเป็นโครงการของชุมชนตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ศบกต. , อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.), ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ,เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม และทีมประเทศไทยระดับตำบล ระยะเวลาดำเนินการสำรวจความต้องการของชุมชน และเกษตรกร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีขอบเขตโครงการ 8 ประเภท ดังนี้

 

1. ด้านการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ​​2. ด้านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง ​​3. ด้านการปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. ด้านการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งอาหารในชุมชน และฟาร์มชุมชน

6. ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

7. ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้าห่ม จักสาน การเย็บผ้ากึ่งอุตสาหกรรม และงานหัตถกรรม เช่น การเย็บ ปัก ถัก ร้อย

8. การจ้างงาน เช่น การขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าไร่นา เป็นต้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ร่วมเวทีชุมชนเสนอโครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลของท่าน...

ปนิทัศน์  มามีสุข ข่าว/ภาพ จ.นครปฐม  รายงานเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง