พ่อเมืองระนองเดินหน้าลุยแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยกันแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง
วันที่ 23 พ.ค. 2560 ที่ห้องประชุมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายก อบจ.ระนอง พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง จำนวน 120คน เข้าร่วมในการประชุม

 

 

 


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย คณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ อีกทั้งเห็นชอบแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (2559-2560) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) หรือ 3 ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) และหลักการประชารัฐ ส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน โดยมีการกำหนดเป้าหมายหลัก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบ กำจัดขยะปลายทางลดลง ร้อยละ 5 และร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตราย อีกทั้งกำหนดให้มีการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน สะอาดอีกด้วย  นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากเน้นย้ำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หากการปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรคที่เกินความสามารถของท้องถิ่น ให้นำเสนอจังหวัดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป และสุดท้ายได้ฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันสอดส่องดูแลและรณรงค์ห้ามมิให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการบุกรุกล่วงล้ำลำคลองสาธารณะ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย และมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง