ย้อนรอยประวัติศาสตร์!! อบจ.ระนองเปิดโครงการยุววิจัย ศึกษาประวัติศาสตร์จ.ระนอง เป็นพลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของชุมชน
วันที่ 1 มิ.ย. 2560  นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนองภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนระยะที่ 1 ที่โรงแรมระนองการ์เด้น อำเภอเมืองจังหวัดระนอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนจากกลุ่มเป้าหมาย 9 โรงเรียน ร่วมพิธีเปิด

 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดระนองได้เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดระนอง อีกทั้งยังเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น เชื่อมโยงสภาพปัญหาปัจจุบันกับความเป็นมาของท้องถิ่นให้รู้ที่มาที่ไปของตนเองตลอดจนให้เกิดความสำนึกในตนเองและคุณค่าทางสังคมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดระนอง ซึ่งดำเนินโครงการในระยะที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 โดยมีวิทยากรจากสถาบันรามจิตติ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน