ที่สุดความภูมิใจ!! วันแห่งเกียรติยศฐานทัพเรือสัตหีบประดับเครื่องเลื่อนชั้นยศนายทหาร สัญญาบัตรเป็นว่าที่ "เรือเอก 21 นาย"
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.60 พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ เลื่อนฐานะนายทหารสัญญาบัตร เป็นชั้นยศว่าที่เรือเอก จำนวน 21 นาย โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ทั้งนี้ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 และคำสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 227/2557 ลง 3 ก.ค.2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ทำการแทนและสั่งการแทนในนามของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม รับคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อ พลเรือเอก ณ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน