ยโสธร!! นายกเทศมนตรี ต.ตาดทอง ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดงานศพปลอดเหล้าและบุหรี่ (มีคลิป)
เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จัดเวทีสาธารณะวิถีชุมชนตาดทองปลอดเหล้า-บุหรี่ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดงานศพปลอดเหล้า-บุหรี่ ของภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลตาดทอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่


ที่บริเวณหอประชุมธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสาธารณะวิถีชุมชนตาดทองปลอดเหล้า-บุหรี่ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดงานศพปลอดเหล้า-บุหรี่ ของภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลตาดทอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสเทศกาลต่างๆโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าและสวยงาม รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายวิถีชุมชนตาดทอง ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน