พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.หนองคาย ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง(มีคลิป)
วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นางสิริวิมล ภู่หริย์วงค์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย

 


ทั้งนี้ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโนบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา ผู้สูงอายุ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุและสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นหลักประกันของผู้สูงอายุ และสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายจึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุที่ผ่านมา การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง