พะเยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ




วันที่ 14 ก.ค.2559 ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ณ.ห้องพุตตาน นายศานิตย์ นาคสุขศรี เลขานุการกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมคณะฯได้เดินทางมาที่ จ.พะเยา พร้อมเป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก(area based approach ) จังหวัดพะเยา


ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรมมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ,องค์กรอิสระ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชนภาคประชาสังคม, สื่อมวลชนและกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตลอดจนมีธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ พัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นพื้นที่เป็นหลักและเน้นการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศและสร้างต้นแบบในการปฏิรูปในระดับองค์กร


เรียบเรียงโดย : อิทธิพล กาวรรณธง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน