โคราช!! เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เน้นส่งเสริมสร้างรายได้ ให้ผู้สูงอายุอย่างยั่งยื่น กรณีที่ผู้สูงอายุกว่า 1,000 คนที่อยู่บ้าน ไม่มีราย(คลิป)

นาย สมเกียรติ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลทัพรั้งจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพรั้ง ผู้นำชุมชน อสม และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทัพรั้ง จัดทำโครงการโรงเรียน ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2560


ตามแนวทางโรงเรียน ผู้ อายุขึ้น โดยมุ้งเน้นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตามเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5 ส่งเสริมศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป ซึ่งในรุ่นนี้มีนักเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน กว่า 100 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65-80 ปี

โดย กิจกรรมดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุและปฐมนิเทศ โดยมี นาย ลำพังซุ่มสันเทียะ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลทัพรั้ง ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทัพรั้ง 2 การจัด เรียนการสอน ตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของกรม กิจกรรมผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และหลักสูตรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่จำเป็น เช่นการป้องกันการหกล้มและภาวะสมองเสื่อม โดยเน้นส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากการเรียนสัปดาห์ละ 1 วันรวม 8 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง