น่าน///คณะกรรมการชุมชนปลอดภัย จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22
ที่ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เป็นประธานเปิดงานชุมชนปลอดภัย และต้อนรับ คณะกรรมการ ชุมชนปลอดภัย ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22   โดยมี นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ  นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน  กล่าวรายงาน ในการจัดการประชุม  ในฐานะเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 316 ในการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องงานความปลอดภัย ชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานชุมนปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งในระดับวิชาการผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กร รัฐ-เอกชน และชุมชน ประชาชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ชุมชน ประเทศและสากล จากต่างประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน

                           ที่คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัยในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน และจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว “การจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand) ประเด็น “ส่วนร่วมชุมชน : ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย”  ชุมชนปลอดภัย เป็นนโยบายที่สำคัญมากในประเทศไทย และรัฐบาลจะใช้นโยบายชุมชนปลอดภัยแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยหลายๆ เรื่องในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การใช้แรงงานเด็ก ความไม่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัญหาโลกาภิวัตน์  และการนำร่องในเรื่องต่าง เกี่ยวกับความปลอดภัย  ถือเป็นต้นแบบที่สามารถนำเป็นจุดเริ่มต้นหนุนเสริมให้เกิดชุมชนปลอดภัย และใกล้ช่วงวันลอยกระทงประเพณีงานของไทย ขอให้ร่วมรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี ไม่เล่นประทัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้  เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

*************

ณชญดา  บุญยะกาญจน์  /ภาพ/ข่าว จังหวัดน่านเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน