ปลูกฝังเยาวชน!! กฟผ.หนุนเด็กน่าน จัดโครงการกล้าดี สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง ร.9
เด็กน่าน กว่า 20 โรงเรียน ร่วมโครงการ “กล้าดี” ที่ กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน และกลุ่มประชารัฐน่าน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ “กล้าดี” สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ซึ่งโครงการ กล้าดี เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีสื่อในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแลฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้ำของจังหวัดน่าน ทำหน้าที่บูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนงบประมาณ โดยนำกล้าไม้มาปลูกสร้างป่าในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 22 ปี มีต้นไม้จำนวนกว่า 16,560,000 ต้น ในพื้นที่ 82,800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในจังหวัดน่าน สามารถฟื้นฟูป่าที่เคยถูกบุกรุกทำลาย ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่านได้กว่าแสนไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้ 20 ล้านต้น และสำหรับในปี 2560 กฟผ. จะปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านเพิ่มอีก 6,000 ไร่ ซึ่งคิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นอีกถึง 1.2 ล้านต้น

 


ทางด้าน นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการกล้าดี ปีที่ 2 ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 18 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยจะคัดเลือกจากเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีคุณประโยชน์ต่อชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เป็นโครงการที่ยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นโครงการที่มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 5 โครงการ และมี กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการละ 20,000 บาท และได้เชิญ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน บริษัท ไร่ทิพย์ จำกัด มาร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการของโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง และทั้ง 5 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากจะได้รับเงินสนับสนุนแล้ว ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน จากนั้นเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่จะได้รับรางวัล โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และจะมีการคัดเลือกโครงการดีเด่นเพื่อนำไปขยายผลในปีต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง