มุกดาหาร!! เปิดตลาดประชารัฐของดีมุกดาหาร พื้นที่อำเภอเมืองบริเวณตลาดไทน์บอคซ์ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมีประชาชนร่วมโครงการกว่า 70 ร้านค้า

เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณตลาดไนท์บอกซ์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร นาย ภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมเปิด ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารักษ์รักสามัคคีจังหวัด ( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐของดีจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้

 


นาย ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่งคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ได้กำหนด ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยังยืน และเป็นการวางรากฐานไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขายรวมถึงเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน

สำหรับโครงการตลาดประชารัฐได้รับความร่วมมือหลายกระทรวง และได้บูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ในจังหวัดมุกดาหารมีการดำเนินงานตลาดประชารัฐ 6 ประเภท มียอดการลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 628 ราย ซึ่งภายในตลาดประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งอยู่ที่ ตลาดไนค์บ๊อก ถนนศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เปิดจำหน่ายให้บริการทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.00 น ถึง 22.00 น…..

ภาพ/ข่าว พนิตตา สุขเกษม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง