ภูเก็ต เปิดตลาดจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มุ่งประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค 22-24 ธ.ค.นี้
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดภูเก็ต โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเที่ยว พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดทางการเกษตร โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ จึงเป็นโอกาสในการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดี ปัจจุบันระบบการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ก็สามารถเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพได้แล้วในระดับหนึ่ง แต่การบริหารจัดการผลผลิตให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงนั้น จำเป็นต้องปรับจากการผลิตสินค้าในเชิงโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเน้นการผลิตเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยรูปแบบรูปยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ภายใต้การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างบรรจุภัณฑ์


การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเชื่อมโยงต่อยอดโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตลาดแห่งนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นตลาดประชารัฐได้ โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการจัดระบบการจัดการบริหารที่ดี ก็จะสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้

ด้านนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจังงานดังกล่าว ว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,876,700 บาท ให้ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเกิดการสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  มีการขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาและกระบวนการผลิต จนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ จนสามารถที่จะจำหน่ายในตลาดระดับบนได้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง