น่าน///มูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ มอบทุนการศึกษา
วันนี้ ( 23 ธ.ค.58 ) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนบ้านปางค่า หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนประทาน การศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มให้แก่ ประทานให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้ผู้ปกครอง นำไปพัฒนาบุตร-หลานคนพิการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดน่าน

                      สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่เป็นออทิสติก ซึ่งมีคุณพุ่มเป็นกำลังใจที่ให้สร้างทุนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ส่งเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่อง และความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด โดยในวันนี้ จังหวัดน่านได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการต่างๆ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ได้รับการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท

                      หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบทุนประทานการศึกษา  นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้อัญเชิญพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน มูลนิธิคุณพุ่ม ที่มีให้แก่ผู้เข้ารับทุน ซึ่งผู้เข้ารับประทานทุนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตา ทรงประทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับประทานทุนในครั้งนี้ด้วย

                                                    

 

*************

ณชญดา  บุญยะกาญจน์  /ภาพ/ข่าวจังหวัดน่านเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน