หนองคาย!! พร้อมส่งเสริม “เน็ตประชารัฐ” 179 แห่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (คลิป)

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก “เน็ตประชารัฐ” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560


ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ “เน็ตประชารัฐ” โดยในปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีโครงการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และยังขาดความรู้ ในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้

ทั้งนี้จังหวัดหนองคายได้ติดตั้ง “เน็ตประชารัฐ” ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลแล้ว จำนวน 179 แห่ง ใน 9 อำเภอ พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 พร้อมทั้งจะมีการติดตาม ประเมินผล ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง