นครปฐม///โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดไทร หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานเปิดงาน

 

จากนั้นนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมในนามคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดนครปฐม ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดพร้อมกับโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม

 

​โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต

การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้มีการเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑ ปี 2558 ร่วมกับโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ.บริเวณวัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรตำบลท่ากระชับ และจากตำบลใกล้เคียง มารับบริการและมาร่วมงาน ประมาณ ๓00 คนในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายอำเภอนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของทางราชการ

 

จากนั้นนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เกษตรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอนครชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่ากระชับ เพื่อนข้าราชการ พี่น้องเกษตรกร และท่านผู้มีเกริยติ

และโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐมในวันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกร เพื่อให้พัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรนั้น โดยปกติจะดำเนินการในหลายๆ รูปแบบ เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติการในสนาม การสาธิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ที่มีความรุนแรง จนเกษตรกรไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ตามลำพัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าว จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วย โดยเกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด การระบาดของโรคแมลงจึงจะลดน้อยหรือหายไป

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ และเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ถือเป็นโครงการที่สำคัญตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยจังหวัดนครปฐมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอย่างบูรณาการ และต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และอื่นๆ อีกเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงในตัวเมือง หรือสถานที่ราชการซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกล และถ้าต้องการติดต่อหลาย ๆ เรื่อง หรือหลายหน่วยงานก็อาจจะต้องไปหลายๆ ที่เพราะสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ อาจจะอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ไม่สะดวกต่อเกษตรกร เพราะต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทรวง ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์กับจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม

ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมาปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งนี้ ขอฝากให้ท่านรวบรวมประมวลข้อมูลปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ที่มาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้ด้วยว่า มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายหลังการปิดคลินิกในวันนี้แล้ว และติดตามผลการดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเสียสละ มีจิตอาสา โดยให้บริการแก่เกษตรกรด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอเรียนว่าให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งในวันนี้ทางหน่วยงานก็ได้มาพร้อมกันทุกหน่วยงานแล้ว ท่านสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง เพราะโอกาสที่ทุกหน่วยงานทางวิชาการ ที่จะมาให้บริการพร้อมกันในลักษณะนี้มีไม่บ่อยนัก...

ปนิทัศน์ มามีสุข ข่าว/ภาพ/นครปฐม /รายงานเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง