เกษตรพังงาชู 9101 เสริมอาชีพ พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษากับเกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่
วันที่ 20 ม.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร รวมถึงให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรควบคู่กันไปด้วย โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางม่วงและตำบลอื่นๆ ของอำเภอตะกั่วป่า มารับบริการ และร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 


นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 10คลินิกหลัก ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกยาง คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมของส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงาน การสาธิตการทำอาหาร การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก และอื่นๆ มีฐานการเรียนรู้จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1 พันธุ์ปาล์มน้ำมันและการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน สถานีที่ 2 การลดต้นทุนการผลิต สถานีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน สถานีที่ 4 โรคและศัตรูปาล์มน้ำมัน สถานีที่ 5 การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งยังนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มาจัดแสดงและจำหน่ายอีกด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน