**ปภ.เลย..จัดอบรมปลูกจิตสำนึกชาวอปพร.ต้านทุจริตคอรัปชั่น..!??
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561  ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์  อ.เมือง จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเลย  จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย


นายประมวล  ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กล่าวว่า  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเลย เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในพื้นที่จังหวัดเลยมีความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เป็นเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน  ในการรายงานข่าวสารการทุจริตผ่านศูนย์ดำรงธรรมหรือช่องทางอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้สมาชิก อปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต สอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และร่วมเสริมทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมไทย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง