มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จ.กำแพงเพชร ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดยากจน
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144

ที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144  โดยมีพลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พร้อมด้วยพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง

เนื่องด้วยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2535 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาฌิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์ สืบสานพระราชประสงค์ของทั้ง 2 พระองค์ ดังนั้น มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงดำเนินโครงการร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ดำเนินการจัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวัตถุประสงค์หลัก คือ จัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดยากจน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ทำให้คนพิการขาขาดในจังหวัด ได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


โดยพลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้กล่าวว่า ความพิการที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะ โดยเฉพาะขา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวทำให้เป็นปัญหาในการดำรงชีพ เกิดเป็นภาระแก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศชาติในทศวรรษที่สาม นอกเหนือไปจากการจราจร โรคภัยไข้เจ็บและอื่นๆ พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก การใช้กายอุปกรณ์เพื่อเยียวยาเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดหา เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและมีปัญหาในการจัดทำ ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี มูลนิธิฯจึงได้อุบัติขึ้น เมื่อ 17 สิงหาคม 2535 สำหรับจัดทำขาเทียมขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหานี้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการซึ่งมีปริมาณมากขึ้น ให้กลับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ จัดทำขาเทียมมาตรฐานในราคาประหยัด โดยผลิตหรือปรับปรุงจากวัสดุที่หาได้ในประเทศ สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ ทุกเพศ ทุกวัย เชื้อชาติ ศาสนาโดยไม่คิดมูลค่า การอำนวยการดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชทานแนวทางในการดำเนินงาน โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับอุปถัมภ์ และสืบเนื่องโดย สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตราบจนปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ในฐานะองค์นายกกิตติมศักดิ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง