กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย สุโขทัย ปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการวิทยากรตำบลโครงการไทยนิยมยั่งยืน

กองบัญชากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย จัดปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พลตรีทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความ สงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการปฐมนิทศ  เพื่อจัดเตรียมกำลังพลสนับสนุนจังหวัดสุโขทัย ในการเป็นวิทยากรระดับตำบลผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วมปฏิบัติงานในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดสุโขทัย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง สัญญาประชาคม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

 


โดยมี พันเอก บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ภาพรวมการเป็นวิทยากรระดับตำบลโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งมีกำลังพลที่จะลงปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจำนวน 86 คน เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้

 

สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคงโดย ผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงของโครงการฯ คือ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ในแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

                  ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดสุโขทัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง