น่าน///รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
วันนี้ 28/12/58 พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง และโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบาย "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Moderate Class More Knowledge"  โดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้เด็กเครียดจนเกินไป  และจะเริ่มต้นนำร่องก่อน จำนวน  3,831 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพป. จำนวน 3,437 โรง  โรงเรียนสังกัด สพม. จำนวน 384 โรง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 10 โรง  ซึ่งนโยบายนี้จะเป็นการปรับการเรียนการสอนช่วงเวลาบ่ายสอง โรงเรียนจะจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เด็กสนใจ และมีความสุขในสิ่งที่อยากจะทำเรียนท่ามกลางความชอบและความสุขของนักเรียน

 

  สำหรับโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เกิดการเรียนรู้และมีทักษะพื้นฐานในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ เช่น งานอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด การปลูกผัก งานปุ๋ยหมัก  งานอาชีพคหกรรม ได้แก่ งานขนมอบและงานเย็บปักถักร้อย งานอาชีพอุตสาหกรรม ได้แก่ งานช่างไม้ งานผลิตน้ำดื่ม และงานปั้นเซรามิก  งานอาชีพความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ งานวาดภาพศิลปะ งานประดิษฐ์พวงกุญแจ งานร้อยลูกปัด และงานบริการ ได้แก่ งานเสริมสวย นวดเพื่อสุขภาพ และงานอาชีพบริการ ได้แก่ งานเสริมสวย นวดเพื่อสุขภาพ งานล้างรถ  (Car Care) งานช่างตัดผมชาย เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนน่านปัญญานุกูลยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ ด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมทางด้านดนตรี และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านนาฏศิลป์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ โดยเฉพาะด้านกีฬา นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับชาติหลาย ชนิดกีฬา และด้านศิลปะ นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง และส่งเสริม ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ เหรียญทอง จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย                       

 

                      หลังจากนั้น รมช.ศธ. พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน   อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน     เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งทางโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้ง 3 ช่วงชั้น (ป.1-3 /ป.4-6 /ม.1-3) สอดรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลัก 4 เอช (H) ซึ่งเป็นหลักคิด คือ 1) พัฒนาสมอง (Head) ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  2) พัฒนาจิตใจ (Hert) ด้วยกิจกรรมจิตอาสา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  3) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การงานอาชีพ ศิลปะดนตรี และคอมพิวเตอร์ และ 4) พัฒนาสุขภาพ  (Health)  พลศึกษาและดนตรี  ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมบูรณาการทั้งโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต่อยอดการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เป็นชุมชนที่มีประชากร ประมาณ 2,300 คน เป็นชนพื้นเมือง 4 เผ่า ได้แก่ ขมุ เมี้ยน ถิ่น ม้ง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีตามชนเผ่า อาชีพหลักคือทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน นับถือศาสนาพุทธ นักเรียนบางส่วนจึงยังคงมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ อ่านไม่ได้ และเขียนไม่ได้ จึงจำเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป ซึ่งในเขตภาคเหนือมีผลการดำเนินการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็จะสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ภายในปี 2559 ต่อไป

 

**********

 

ณชญดา  บุญยะกาญจน์  /ภาพ/ข่าว จังหวัดน่านเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน