กองทัพภาคที่3จับมือ กอ.รมน.พิจิตร ลงพื้นที่สำรวจหาเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิ กข.105 พระราชทาน ในแบบเกษตรอินทรีย์
วันที่ 26 ก.พ. 2561 พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะ ผอ.รมน.จว.พิจิตร อำนวยการสั่งการให้ พ.อ.วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรที่มีความเหมาะสมจะได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข.105 ทั้งนี้สืบเนื่องด้วยเมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพันธ์ข้าวหอมมะลิ กข.105 ที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จาก จ.สุรินทร์ ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 โดยได้ทรงเสด็จมาร่วมการเพาะปลูกด้วยการโยนกล้า และทรงโปรดเกล้าให้นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี และ แม่ทัพภาคที่ 3 ปลูกด้วยวิธีการปักดำ ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในแปลงนาอินทรีย์จำนวน 275 ไร่ ปัจจุบันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข.105 ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 55,440 กิโลกรัม ข้าวดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ และผ่านกรรมวิธีลดความชื้นและคัดแยกสิ่งเจือปนเรียบร้อยแล้วจึงเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่พร้อมจะน้อมเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพภาคที่3และ กอ.รมน.พิจิตร จึงดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือเกษตรกรที่มีความสนใจที่มีความต้องการรับรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนำไปปลูกในแบบและวิธีเกษตรอินทรีย์


 โดย พ.อ.วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่ไปพบกับแกนนำเกษตรกรเกือบ 20 คน  ที่เป็นสมาชิกของสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร ที่บ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น อีกทั้งมีองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและมูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาถ่ายทอดสอนการทำจุลินทรีย์จาวปลวกและการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลย ทำให้มีต้นทุนการปลูกข้าวนาปีเพียงไร่ละ 1,000-1,200 บาท เท่านั้น จากการพบปะและชักชวนเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวต่างแสดงเจตนาที่จะขอเข้าร่วมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวเพื่อขยายผลต่อๆไป อีกทั้งเมื่อได้รับพันธุ์ข้าวไปปลูกในปริมาณเท่าไหร่นั้นหลังเก็บเกี่ยวก็จะขอน้อมถวายส่งคืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโครงการตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง