นาวิกโยธินร่วมแสดงความยินดีนายพลเรือที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศสูงขึ้นและผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่
เมื่อคืนวันที่ 3 เม.ย.61 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีร่วมแสดงความยินดีต่อ พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก) และพลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (อัตรา พลเรือโท) พลเรือตรี พิสัย สุขวัน ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนาวาเอก พิชิต วาดวารี ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน (อัตรา พลเรือตรี) ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดให้มีพิธีร่วมแสดงความยินดีต่อ ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนยศสูงขึ้นและผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก วสินทร์ สาริกภูติ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตลอดจนคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก โดยพลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินท่านใหม่ ได้กล่าวสดุดีพลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะผู้นำของทหารนาวิกโยธิน ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนายทหารอาชีพ เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์เสียสละ ได้อุทิศแรงกาย สติปัญญา และจิตวิญญาณเพื่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเสมอมา เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ทำให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความเจริญก้าวหน้าเป็นหน่วยทหารที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมานับแต่อดีตจนบัดนี้ ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน