หนองบัวลำภู ! เกษตรจังหวัดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
           เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)แปลงนายสมัย สร้อยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน เปิดการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรมีความพร้อมในการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่เริ่มฤดูกาลผลิตไปจนตลอดฤดูกาลผลิตโด ยมีนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  เกษตรกรเป้าหมาย 200 คน ร่วมงาน


       นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า การจัดงานมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จัดทำแผนธุรกิจ และเชื่อมโยงตลาดได้ ซึ่งในจุดนี้ ได้ใช้ศูนย์เรียนรู้ฯของนายสมัย สร้อยแก้ว  เกษตรกรต้นแบบ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลัก ประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้ตามสถานีเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตมะนาวและพืชผัก ให้กับเกษตรกร รวม 5 สถานีประกอบด้วย สถานีที่ 1 สาธิตการหยอดข้าวโดยเครื่องหยอด สถานีที่ 2 สาธิตการทำปุ๋ยหมักและ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง