สจล.จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 (มีคลิป)
วันนี้ (24 พ.ค.2561) ที่ห้องประชุม โรงแรมลอฟมาเนียบูทิคโฮเตล รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์(สจล.ชุมพร) ได้เป็นประธานเปิดประชุมทางวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3


ประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพสิริสุข ผู้ช่วยอธิการบดี สจล.ชุมพร กล่าวว่า ในนามผู้จัดการโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุม ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”( The King’s Philosophy for Sustianable Development) ซึ่ง สจล.ชุมพร ได้จัดขึ้นเพี่อสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ให้เกิดบุคคลที่ดีที่สุด ตามเป้าหมายของงาน “IAMBEST”IAMBEST ครั้งที่ 3

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง